6H, Mme Christelle Russi et Mme Diane Robyr, 17 élèves

 

Bras Rosa Catarina
Brun Koyuki
Coelho Pereira Emilie
Dinz Lydia
Djouard Roxanne
Esetovic Adrian
Esperon Dario
Fancello Eugenia
Ferrante Fabio
Gomes  Fabio
Guta Flaunit
Hasani Edonit
Lakhal Vieira Jonathan
Portmann Océane
Rinaldi Matias
Stadtmann Nicolas
Topal Kiaran Joel